1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Paslaugų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), užsakančio kalėdinio renginio tėvams ir/ar vaikams Roko sodyboje, esančioje Stasiūnų k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių sen., Kaišiadorys, Lietuva, LT-56139, organizavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) https://kaledusodyba.lt internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė), ir UAB „Ineuras“ (įm. k. 304908897) (toliau – Organizatorius) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Paslaugų įsigijimu susijusias nuostatas Pirkėjui užsakant Paslaugas Svetainėje.
1.2. Pirkėjas Paslaugas Svetainėje gali užsakyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Užsakydamas Paslaugas Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali užsakyti Paslaugų Svetainėje.
1.3. Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami Paslaugas Svetainėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 1. PASLAUGŲ SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Svetainėje Paslaugas gali užsakyti tik Svetainėje nurodytus pateikti asmens duomenis pateikę Pirkėjai. Prieš pateikdamas Svetainėje prašomus pateikti duomenis Pirkėjas privalo susipažinti su Svetainės Privatumo politika. Pirkėjui pateikus Svetainėje nurodytus asmens duomenis, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
2.2. Pirkėjo duomenys pateikiami tam tikroje Svetainėje esančioje formoje, suvedant į ją būtinus asmens duomenis. Duomenys gali būti pateikiami tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą. Pateikdami asmens duomenis Svetainėje, taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės Svetaine su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.
2.3. Norėdamas užsakyti Paslaugas, Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje. Paslaugų sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
2.4. Paslaugų sutartis tarp Pirkėjo ir Organizatoriaus laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Svetainėje: (i) suformuoja Paslaugų krepšelį, laikydamasis Organizatoriaus nurodytų instrukcijų, (ii) susipažinęs su Taisyklėmis apmoka užsakymą ir (iii) Organizatorius patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą ir (ar) sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.5. Paslaugų sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią Paslaugų sutartį įvykdymo. Paslaugų sutartis laikoma įvykdyta, kai Paslaugos suteikiamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.6. Organizatorius gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis negali suteikti Paslaugų, Pirkėjas neatitinka reikalavimų Paslaugoms įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę:
3.1.1. Užsakyti Paslaugas Svetainėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Organizatoriaus instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.1.2. Prašyti Organizatoriaus perkelti renginį, pranešus Organizatoriui apie negalėjimą dalyvauti jame dėl nuo Pirkėjo priklausančių priežasčių ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas.
3.1.3. Jeigu Organizatorius neįvykdo savo pareigos suteikti Paslaugas, kreiptis į Organizatorių dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo.
3.1.4. Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja:
3.2.1. Sumokėti Paslaugų kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Paslaugų sutartį) ir priimti užsakytas Paslaugas.
3.2.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Svetainėje pateikti ir išsaugoti duomenys, nedelsdamas juos atnaujinti.
3.2.3. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.
3.2.4. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.

 1. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
  4.1. Organizatorius turi teisę:
  4.1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 10.1. punktuose. Organizatorius neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  4.1.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinį adresą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Organizatorius neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms Paslaugų sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.
  4.1.3. Pakeisti Taisykles, Paslaugų kainas, Paslaugų įsigijimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms Paslaugų sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.
  4.2. Organizatorius įsipareigoja:
  4.2.1. Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis. Organizatorius nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Organizatorius atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Organizatoriaus tyčinių veiksmų.
  4.2.2. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.
  4.2.3. Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų kaltė, dėl kurių Svetainėje buvo klaidingai nurodyta esminė informacija ir pan.) negalėdamas suteikti Pirkėjui jo užsakytų Paslaugų, atitinkančių kokybės reikalavimus, Organizatorius pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.
 2. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1. Paslaugų kainos Svetainėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta – eurais. Į Paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai.
5.2. Paslaugos Pirkėjui suteikiamos kainomis, galiojančiomis Svetainėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Paslaugų kaina ir mokėtina suma už Paslaugas Pirkėjui yra parodoma, suformavus Paslaugų krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti Paslaugų užsakymo procedūros.
5.3. Tik išimtiniais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė Paslaugų pardavimo kaina yra mažesnė nei Svetainėje nurodyta Paslaugų kaina, Organizatorius suteikia Paslaugą už mažesnę kainą. Jei faktinė Paslaugos suteikimo kaina yra didesnė nei Svetainėje nurodyta, Organizatorius savo pasirinkimu gali arba atmesti tokį Paslaugos užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis ar šis sutinka įsigyti Paslaugą už didesnę kainą.
5.4. Užsakant Paslaugas Svetainėje atsiskaityti galima naudojantis tarpininko Paysera paslaugomis.
5.5. Apmokant Paysera sistema yra atliekamas išankstinis mokėjimas. Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės bankininkystės puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojami tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Organizatoriui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Svetainėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.
5.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Paslaugų įsigijimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Paslaugų garantiniai raštai, jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo duomenų pateikimo Svetainėje formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 1. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

6.1. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Organizatorius gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Organizatorius. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Organizatoriaus sudaryta Paslaugų sutartis. Tačiau Organizatorius privalo tokią Paslaugų sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Organizatorius gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal užsakymą.
6.2. Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.
6.3. Organizatorius gavęs pranešimą, jog atlikote užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų užsakymą – suteikti Paslaugas.
6.4. Paslauga laikoma suteikta, kai Organizatorius pilnai suteikia Pirkėjui jo patvirtintame užsakyme Svetainėje nurodytas Paslaugas.
6.5. Nepasinaudojus Paslaugomis (t. y. neapsilankius renginyje) dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir nepranešus Organizatoriui apie negalėjimą atvykti ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, pinigai už dėl Pirkėjo kaltės jam nesuteiktas Paslaugas negrąžinami.

 1. PASLAUGŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ. GARANTIJA

7.1. Organizatoriaus suteikiamų Paslaugų savybės nurodomos Svetainėje prie Paslaugų aprašymo.
7.2. Organizatorius siekia užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
7.3. Organizatorius įsipareigoja suteikti Paslaugas, kurios atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Paslaugų aprašyme.
7.4. Paslaugos gali būti teikiamos naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis Paslaugomis. Jeigu Paslaugos negali būti kokybiškai teikiamos dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Organizatorius pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.
7.5. Jei Svetainėje ir (ar) garantiniuose raštuose nėra pažymėta kitaip, Paslaugoms taikoma įprastinė 2 (dviejų) metų kokybės garantija. Jei Pirkėjas – vartotojas, jis privalo kreiptis į Organizatorių ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.
7.6. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi Paslaugų aprašymuose ir/ar su Paslaugomis pateikiamuose garantiniuose raštuose

 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Naudodamiesi Svetaine Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Paslaugų turinį ar atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimos Paslaugos; (c) visi Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė, jos paslaugos, skirtos Paslaugų suteikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Organizatoriui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Organizatoriaus ar kito teisių turėtojo sutikimo.

 1. TEISĖ NUTRAUKTI PASLAUGŲ SUTARTĮ

9.1. Pirkėjas turi teisę nutraukti Paslaugų sutartį, kai Organizatorius nevykdo pareigos teikti Paslaugas. Jei renginys neįvyksta arba yra atšaukiamas, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Organizatorių dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo.
9.2. Jei Paslaugos yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę į tai, kad būtų sumažinta Paslaugų kaina arba vienašališkai nutraukta Paslaugų sutartis, kai trūkumas nėra nedidelis ir reikalauti pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas atsako už Svetainėje pateiktų savo asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujina, Organizatorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už Svetainėje pateiktų asmens duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Organizatorius šį asmenį laiko Pirkėju.
10.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine.
10.4. Organizatorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Organizatoriaus rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Paslaugų sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Organizatorius atsako už Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Organizatoriaus tyčinių veiksmų.
10.6. Jei Organizatoriaus Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Organizatorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
10.8. Organizatorius neatsako už Paslaugų sutarties nevykdymą ir Paslaugų nesuteikimą ar pavėluotą suteikimą, jei tai įvyko dėl ne Organizatoriaus pasitelktų Paslaugų sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Organizatorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Paslaugų sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Paslaugų sutartį.

 1. INFORMACIJOS TEIKIMAS

11.1. Organizatorius visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo, praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
11.2. Organizatorius neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Organizatoriaus.
11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pirkėjas ir Organizatorius susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Organizatoriaus Svetainės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Organizatorių, siūlomas Paslaugas bei jų savybes, Paslaugų garantijas, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
12.2. Taisyklėms ir Paslaugų sutarčiai tarp Pirkėjo ir Organizatoriaus yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Visi tarp Pirkėjo ir Organizatoriaus kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 (keturiolika) dienų ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Prašymą ir (ar) skundą dėl Svetainėje įsigytų Paslaugų galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu [email protected], interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.