Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Taikydami organizacines ir technines priemones užtikriname tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 1. Kas yra šis dokumentas?
  1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika) Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome, bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
  1. Ši privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine, pasiekiama adresu https://kaledusodyba.lt (toliau – Svetainė), ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose Facebook https://www.facebook.com/Rokosodyba.lt ir Instagram https://www.instagram.com/rokosodyba/ privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes ji taikoma kiekvieną kartą, kai jūs lankotės mūsų Svetainėje. Jei nesutinkate su mūsų Privatumo politika, neturėtumėte toliau naudotis mūsų Svetaine.
  1. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

Slapukais mes galime surinkti tokią informaciją kaip: interneto adresas (IP), naudojamas internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informaciją apie naudojamą įrenginį, kalbą, šalis, interneto tiekėją ir pan.

Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tvarkymo specifiką bei tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, el. pašto adresas, užklausos turinys, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę skundą, susisiekiame su Įmonės darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.), iš trečiųjų asmenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: Svetainės administravimo paslaugas teikiantiems asmenims, IT paslaugas, atitikties, teisines paslaugas teikiantiems asmenims.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas,

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš: Jūsų, iš juridinių asmenų, kurių atstovas ar kontaktinis asmuo esate.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis teikiame ar perduodame: audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome sutarties galiojimo metu ir 1 metus nuo jos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu pradedamas (teisminis) ginčas – tokiu atveju asmens duomenys saugomi iki tarpusavio susitarimo priėmimo ir (ar) galutinio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jeigu sutartis nesudaroma Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei 90 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo priėmimo momento.

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?
  1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.
  1. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).
  1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
  1. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime juos įstatymų reikalavimus atitinkančias procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.
  1. Jei susiklostytų atitinkamos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.
 1. Kokias teises Jūs turite?
  1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
 2. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 3. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 4. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 6. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 8. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 9. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
  1. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
 10. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 11. valstybės saugumą ar gynybą;
 12. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 13. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 14. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 15. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  1. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą, su prašymu susijusią informaciją.
  1. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
  1. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
  1. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  1. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
 1. Kam Jūs galite pateikti skundą?
  1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  1. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR / kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.
 1. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?
  1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.
 1. Kaip su mumis susisiekti?
  1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:
 2. siunčiant paštu Šilo g. 8, Stasiūnų km. Kaišiadorių raj.;
 3. siunčiant elektroniniu paštu [email protected];
 4. skambinant telefono Nr. +370 620 20060.

Privatumo politikos paskelbimo data 2022 m. gruodžio 1 d.